Regulamin Wychowanków Ośrodka

 

Każdy wychowanek ma prawo:

 1. Wzrastać i rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze ciepła, życzliwości, wzajemnego zaufania oraz do szczególnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
 2. Oczekiwać wsparcia ze strony wychowawców w codziennym pokonywaniu różnego rodzaju trudności np. w czasie odrabiania lekcji, rozwiązywaniu osobistych problemów.
 3. Dobrowolnie rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w działających kołach zainteresowań.
 4. Zgłaszać pomysły i propozycje uatrakcyjniania form życia grupy, jak również całej społeczności Ośrodka dotyczącej np. działalności kulturalno-artystycznej, gier, zabaw a także zajęć porządkowych.
 5. W porozumieniu z działającymi, samorządami grupowymi i Ośrodka pomagać w organizowaniu uroczystości i imprez placówki.
 6. Zgłaszać nurtujące go sprawy dotyczące życia w Ośrodku.
 7. Spotykać się na terenie Ośrodka z członkami bliskiej i dalszej rodziny.
 8. W razie konieczności do publicznej rehabilitacji swojego niestosownego zachowania.

Każdy wychowanek ma obowiązek:

 1. Przestrzegać ułożonego wspólnie z pozostałymi wychowankami regulaminu grupowego.
 2. Troszczyć się o wszystkie pomieszczenia Ośrodka, obejście, sprzęt tak, jak w swoim własnym domu.
 3. Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne i przygotowywać się do nich.
 4. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom Ośrodka.
 5. Zgodnie współżyć i współdziałać z kolegami i koleżankami innych grup.
 6. Godnie reprezentować Ośrodek na organizowanych na zewnątrz imprezach, konkursach, przeglądach.
 7. Dbać o schludny wygląd i kulturę słowa.
 8. Zgłaszać wychowawcom lub Siostrze Dyrektor zaobserwowane sytuacje, które budzą niepokój np. konflikty, samowolne opuszczenie placówki.
 9. Pamiętać o porannej i wieczornej modlitwie oraz uczestnictwie w niedzielnej mszy św.
 10. Przestrzegać wpojonych zasad bezpieczeństwa dotyczących poruszania się po ulicy, korzystania z urządzeń elektrycznych, posługiwania się różnymi narzędziami.
 11. Naprawić szkody (z udziałem rodziców) powstałe wskutek świadomego i celowego działania.
 12. Dokonywać rzetelnej oceny swojego postępowania, samodzielnego wyboru formy zadośćuczynienia za złe zachowanie.

W każdym roku szkolnym za wybitne osiągnięcia przewidziane są dla wychowanków nagrody.

W stosunku do wychowanków łamiących regulamin stosowane są upomnienia, a w drastycznych przypadkach kary.

Hosting dzięki uprzejmości www.zelnet.net